SRW Hotnews


Gundam 00: A wakening of the Trailblazer new TVCM
August 1, 2010, 9:04 am
Filed under: Anime, Gundam

http://www.youtube.com/watch?v=byombn6Cim4

Advertisements